Book an appointment with Feedback Studios using SetMore

Kjøpsbetingelser ved Feedback Studios AS

Påmelding og bestilling

Påmeldingen til kurs ved Feedback Studios er bindende for hele kurset fra det tidspunktet du melder deg på. Hvis du er under 18 år må en av dine foresatte godkjenne.

Påmeldingen sendes til oss pr. post eller mail og du mottar påmeldingsbekreftelse og faktura på e-post innen 10 virkedager om at påmeldingen din er registrert. Ønsker du din faktura sendt per post vil det legges til et administrasjonsgebyr på kr 50,-.

Betaling

Ved betaling etter forfall tilkommer et purregebyr på kr 70,- . Privattimer faktureres forskuddsvis hvert semester/mnd.

Avdragsordninger

Oppdeling av regning må avtales ved påmelding. Ved avdragsordning kan det bli beregnet opptil et prosentvistillegg på 10 % på kurs eller privattime pris.  Det vil bli lagt til ett fakturagebyr på kr 50,- per faktura. Ved avdragsordninger forplikter eleven seg til det antall timer eller varighet som først avtalt, vi henviser til avmeldingsreglene våre.

Avmeldingsregler

Når du har meldt deg på et kurs kan du ikke melde deg av igjen. Kursavgift blir ikke tilbakebetalt hvis du slutter på kurset eller ikke møter opp til kurset. Ved sykdom betales kun halv kursavgift dersom det blir gitt skriftlig beskjed til Feedback Studios innen 24 timer før kursstart. Bestilling av privattimer er bindende og kan derfor ikke avbestilles, men privattimer kan flyttes dersom du gir skriftlig beskjed om sykdom 24 timer før avtalt time. Feedback Studios kan kreve dokumentasjon på sykdom i form av legeattest eller sykemelding ved denne type avmelding.
Dersom kurset blir avlyst eller allerede er fylt opp vil kursavgift bli refundert

Betingelser for gavekort

Gavekortet kan ikke overføres. Innehaver av Gavekortet er eneansvarlig for bruk og forvaring av det samme. Ved tap eller tyveri kan ikke Gavekortet under noen omstendigheter refunderes eller byttes. I slike tilfeller vil ikke fremvisning av kjøps- eller betalingskvittering for Gavekortet gi rett til bytte eller refusjon av Gavekortet.

Følgelig kan ikke Gavekortet under noen omstendigheter byttes mot kontanter.

Varighet og gyldighet for Gavekortet er ett år fra det blir mottatt på epost fra oss. Dato blir ført på Gavekortet. Ved utløp av angitt periode vil Gavekortet bli ugyldig og kan dermed ikke brukes. Videre kan ikke, ved utløp av angitt periode, saldoen på Gavekortet under noen omstendigheter byttes eller kreves på noen måte av innehaveren av Gavekortet.

Ellers henviser vi også til våre kjøpsbetingelser

Terms of purchase at Feedback Studios AS

Registration and booking

The registration for courses at Feedback Studios is binding for the entire course from the time you register. If you are under the age of 18, one of your guardians must sign the registration. The registration is sent to us by mail or e-mail and you will receive a registration confirmation by e-mail within 10 working days of your registration being registered. If you want your invoice sent by mail, an administration fee of NOK 50, - will be added.

Payment

When paying after the due date, a fee of NOK 70, - is payable. Private lessons are invoiced in advance each semester / month.

Installment Schemes

Breakdown of invoice must be agreed upon registration. In the case of installments, it may be calculated up to a percentage supplement of 10% on the course or private tuition price. One invoice fee of NOK 50 per invoice will be added. In the case of installments, the student commits himself to the number of hours or duration that has been agreed upon first, we refer to our cancellation rules.

withdrawal/ Cancelation regulations

Once you have signed up for a course, you will not be able to resign. Course fees will not be refunded if you leave the course or do not attend the course. In case of illness, only half the course fee is paid if it is given written notice to Feedback Studios within 24 hours before the start of the course. Booking of private lessons is binding and therefore cannot be canceled, but private lessons can be moved if you give written notice of illness 24 hours before the agreed hour. Feedback Studios may require documentation of illness in the form of a medical certificate or sick leave at this type of cancellation. If the course is canceled or already filled up, the course fee will be refunded

Gift card terms

The gift card cannot be transferred. The Gift Certificate holder is solely responsible for the use and storage of the same. In the event of loss or theft, the Gift Certificate cannot be refunded or exchanged under any circumstances. In such cases, the presentation of the purchase or payment receipt for the Gift Certificate will not entitle you to exchange or refund the Gift Certificate.

Consequently, under no circumstances can the Gift Certificate be exchanged for cash.

Duration and validity of the Gift Certificate is one year from when it is received by email from us. Date is posted on the Gift Certificate.

Upon expiry of the specified period, the Gift Card will become invalid and thus cannot be used. Furthermore, upon expiry of the specified period, the balance of the Gift Certificate may under no circumstances be exchanged or required in any way by the holder of the Gift Certificate.

Otherwise, we also refer to our purchase terms.