Feedback Studios logo
Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Innledning:
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av vare/tjenester over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

Disse salgsbetingelsene beskriver også kjøp mellom virksomheter.

Kjøpsbetingelser ved Feedback Studios AS


Påmelding og bestilling

Påmeldingen til kurs ved Feedback Studios er bindende for hele kurset fra det tidspunktet du melder deg på. Hvis du er under 18 år må en av dine foresatte godkjenne.

Påmeldingen sendes til oss pr. post eller mail og du mottar påmeldingsbekreftelse og faktura på e-post innen 10 virkedager om at påmeldingen din er registrert. Ønsker du din faktura sendt per post vil det legges til et administrasjonsgebyr på kr 70,-.

Betaling

Ved betaling etter forfall tilkommer et purregebyr på kr 70,- . Privattimer faktureres forskuddsvis hvert semester/mnd.

Avdragsordninger

Oppdeling av regning må avtales ved påmelding. Ved avdragsordning kan det bli beregnet opptil et prosentvistillegg på 10 % på kurs eller privattime pris.  Det vil bli lagt til ett fakturagebyr på kr 70,- per faktura. Ved avdragsordninger forplikter eleven seg til det antall timer eller varighet som først avtalt, vi henviser til avmeldingsreglene våre.

Avmeldingsregler

Når du har meldt deg på et kurs kan du ikke melde deg av igjen. Kursavgift blir ikke tilbakebetalt hvis du slutter på kurset eller ikke møter opp til kurset. Ved sykdom betales kun halv kursavgift dersom det blir gitt skriftlig beskjed til Feedback Studios innen 24 timer før kursstart. Bestilling av privattimer er bindende og kan derfor ikke avbestilles, men privattimer kan flyttes dersom du gir skriftlig beskjed om sykdom 24 timer før avtalt time. Feedback Studios kan kreve dokumentasjon på sykdom i form av legeattest eller sykemelding ved denne type avmelding.
Dersom kurset blir avlyst eller allerede er fylt opp vil kursavgift bli refundert

Betingelser for gavekort

Gavekortet kan ikke overføres. Innehaver av Gavekortet er eneansvarlig for bruk og forvaring av det samme. Ved tap eller tyveri kan ikke Gavekortet under noen omstendigheter refunderes eller byttes. I slike tilfeller vil ikke fremvisning av kjøps- eller betalingskvittering for Gavekortet gi rett til bytte eller refusjon av Gavekortet.

Følgelig kan ikke Gavekortet under noen omstendigheter byttes mot kontanter.

Varighet og gyldighet for Gavekortet er ett år fra det blir mottatt på epost fra oss. Dato blir ført på Gavekortet. Ved utløp av angitt periode vil Gavekortet bli ugyldig og kan dermed ikke brukes. Videre kan ikke, ved utløp av angitt periode, saldoen på Gavekortet under noen omstendigheter byttes eller kreves på noen måte av innehaveren av Gavekortet.

Se fovøvrig utvidete salgsbetingelser under.

Terms of purchase at Feedback Studios AS

Registration and booking

The registration for courses at Feedback Studios is binding for the entire course from the time you register. If you are under the age of 18, one of your guardians must sign the registration. The registration is sent to us by mail or e-mail and you will receive a registration confirmation by e-mail within 10 working days of your registration being registered. If you want your invoice sent by mail, an administration fee of NOK 50, - will be added.

Payment

When paying after the due date, a fee of NOK 70, - is payable. Private lessons are invoiced in advance each semester / month.

Installment Schemes

Breakdown of invoice must be agreed upon registration. In the case of installments, it may be calculated up to a percentage supplement of 10% on the course or private tuition price. One invoice fee of NOK 50 per invoice will be added. In the case of installments, the student commits himself to the number of hours or duration that has been agreed upon first, we refer to our cancellation rules.

withdrawal/ Cancelation regulations

Once you have signed up for a course, you will not be able to resign. Course fees will not be refunded if you leave the course or do not attend the course. In case of illness, only half the course fee is paid if it is given written notice to Feedback Studios within 24 hours before the start of the course. Booking of private lessons is binding and therefore cannot be canceled, but private lessons can be moved if you give written notice of illness 24 hours before the agreed hour. Feedback Studios may require documentation of illness in the form of a medical certificate or sick leave at this type of cancellation. If the course is canceled or already filled up, the course fee will be refunded

Gift card terms

The gift card cannot be transferred. The Gift Certificate holder is solely responsible for the use and storage of the same. In the event of loss or theft, the Gift Certificate cannot be refunded or exchanged under any circumstances. In such cases, the presentation of the purchase or payment receipt for the Gift Certificate will not entitle you to exchange or refund the Gift Certificate.

Consequently, under no circumstances can the Gift Certificate be exchanged for cash.

Duration and validity of the Gift Certificate is one year from when it is received by email from us. Date is posted on the Gift Certificate.

Upon expiry of the specified period, the Gift Card will become invalid and thus cannot be used. Furthermore, upon expiry of the specified period, the balance of the Gift Certificate may under no circumstances be exchanged or required in any way by the holder of the Gift Certificate.

Otherwise, we also refer to our purchase terms:

 


1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av vare/tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.

Kjøpsloven gjelder for kjøp mellom næringsdrivende og kjøp mellom privatpersoner, men ikke der kjøper er forbruker og selgeren opptrer i næringsvirksomhet ettersom slike forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven. Se kjøpsloven § 1.

Til forskjell fra forbrukerkjøpsloven, kan kjøpslovens regler fravikes ved avtale, se § 3, noe som svært ofte blir gjort i næringslivet. Kjøpsloven bygger på prinsippet om avtalefrihet, og kjøpslovens regler må vike når noe annet er avtalt mellom kjøper og selger. Det er altså et samspill mellom det som er avtalt og loven, og reglene for et kjøp vil være en kombinasjon av avtalen og utfyllende regler i kjøpsloven.

2. Partene

Selger er Feedback Studio AS | Sandviksveien 62, 5035 Bergen | stig@feedbackstudio.no | +47 93 44 77 60 | Org nr 921 145 195, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren eller virksomheten som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen/tjenesten og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen/tjenesten fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen/tjenesten sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen/tjenesten. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Vi tilbyr sikker betaling med Vipps/VISA/Mastercard via SwedbankPay.

 

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen, eller fått tilgang til eller bekreftelse på kursplass.  

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen/tjenesten til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen/tjenesten skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen/tjenesten

Risikoen for varen/tjenesten går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varen/tjenestene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen/tjenesten i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer/tjenester vil angrefristen løpe fra dagen etter varen/tjenesten(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske vare/tjenester, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen/tjenesten leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen/tjenesten, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen/tjenesten på en forsvarlig måte for å fastslå varen/tjenestens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen/tjenesten går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen/tjenesten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varen/tjenestene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varen/tjenestene er sendt tilbake.

Unntak fra angrerettloven i henhold til Angrerettloven §22 vil i noen tilfeller være gjeldende ved levering av varer og tjenester.

Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen/tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen/tjenesten på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen/tjenesten innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen/tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen/tjenesten - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen/tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen/tjenesten. Dersom varen/tjenesten eller deler av den er ment å vare/tjeneste vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen/tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 

Ved handel mellom virksomheter er det Kapittel 5 i Kjøpsloven som er gjeldende hvis det foreligger kontraktsbrudd fra selgerens side, for eksempel når det kommer til forsinkelse og mangler. 

Dersom selgeren ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i kjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen/tjenesten ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svare/tjenester til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen/tjenesten ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen/tjenesten tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede vare/tjenester.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen/tjenesten ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte vare/tjenester

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte vare/tjenester, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen/tjenesten til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.